Announcement Thai FDA

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๖๑

มีผลบังคับใช้ 30 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง

Author

admin