Thai FDA Registration

ให้บริการจดแจ้งเครื่องสำอาง (อย.) ในเวลารวดเร็วไม่รอนานอย่างที่คิด การสั่งผลิตเครื่องสำอางเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องทำการจดแจ้งเครื่องสำอาง

จดแจ้งเครื่องสำอาง

฿3,000/สูตร
 • จดแจ้งเครื่องสำอาง
 • ในชื่อแบรนด์/ชื่อสินค้าของลูกค้า
 • ระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ
 • เอกสารประกอบ ดูรายละเอียดด้านล่าง
 • สงวนสิทธิ์ บริการนี้เฉพาะลูกค้าสั่งผลิตกับเราเท่านั้น

ขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิต

฿500/ราย
 • ขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิต
 • ในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • ระยะเวลาดำเนินการ 10-15 วันทำการ
 • เอกสารประกอบ ดูรายละเอียดด้านล่าง
 • สงวนสิทธิ์ บริการนี้เฉพาะลูกค้าสั่งผลิตกับเราเท่านั้น

จดแจ้งเครื่องสำอางพร้อมขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิต

฿3,500/ราย
 • ขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิต 1 ราย
 • จดแจ้งเครื่องสำอาง 1 สินค้า
 • ในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
 • ระยะเวลาดำเนินการ 10-15 วันทำการ
 • เอกสารประกอบ ดูรายละเอียดด้านล่าง
 • สงวนสิทธิ์ บริการนี้เฉพาะลูกค้าสั่งผลิตกับเราเท่านั้น

รายละเอียด

ผู้ที่ประสงค์จะผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขาย จะต้องมาจดแจ้งรายละเอียดต่อภาครัฐก่อนผลิตหรือนำเข้า โดยดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการจดแจ้งรายละเอียด และต้องมีหน้าที่รับผิดชอบให้เครื่องสำอางสำเร็จรูปที่ผลิตหรือนำเข้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. จดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอาง ก่อนผลิตหรือนำเข้า หากรายละเอียดที่แจ้งครบถ้วนถูกต้อง จะได้รับ
  ใบรับจดแจ้งไว้เป็นหลักฐาน โดยใบรับจดแจ้งนั้นจะมีอายุ 3 ปี
 2. ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางให้ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้
 3. จัดให้มีฉลากภาษาไทย ที่สามารถอ่านได้ชัดเจน ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง อยู่ในขอบข่ายของเครื่องสำอาง
  ไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และมีเอกสารหลักฐานพร้อมพิสูจน์
 4. โฆษณาโดยใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง อยู่ในขอบข่ายของเครื่องสำอาง ไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับ
  ผลิตภัณฑ์ และมีเอกสารหลักฐานพร้อมพิสูจน์

ข้อมูลจาก : (หลักเกณฑ์ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม – กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


สิ่งที่ผู้ว่าจ้างผลิตต้องดำเนินการมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. แจ้งชื่อการค้า / ชื่อเครื่องสำอาง โดยในเบื้องต้นทางเราจะช่วยตรวจสอบให้ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ หากผิดกฏการตั้งชื่อจะแจ้งแก้ไข
 2. เตรียมเอกสาร ได้แก่
  • สำเนาบัตรประชาชน 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 3. รับรองสำเนาทุกฉบับ ด้วยการขีดคล่อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
 4. จัดส่งเอกสาร มายังที่อยู่ บริษํท ไทยโบทานิคแล็บ จำกัด เลขที่ 517/21 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 5.  ระยะเวลาดำเนินการ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารแล้วเท่านั้น โดยจะใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ 
 6. รูปแบบเลขจดแจ้ง ที่ได้รับจะเป็นในรูปแบบชื่อการค้า /ชื่อเครื่องสำอางเป็นชื่อของลูกค้า ส่วนชื่อผู้ประกอบการเป็นชื่อของทางบริษัทฯ ดังรูป

 • ผู้ที่ต้องการว่าจ้างผลิตเครื่องสำอางเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างทุกราย (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2561)
 • ถ้าเคยขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างแล้ว ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีก สามารถดึงข้อมูลเดิมมาใช้ได้ 
 • บุคคลธรรมดา 
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 2 ชุด 
  • เซ็นรับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงินทุกฉบับ 
  • ขีดคร่อมว่า “สำหรับใช้ขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอางเท่านั้น”
 • นิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ชุด ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นกำกับพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 2 ชุด
  • เซ็นรับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงินทุกฉบับ 
  • ขีดคร่อมว่า “สำหรับใช้ขึ้นทะเบียนผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอางเท่านั้น”

คลังภาพ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเปิด จันทร์-เสาร์
เวลาทำการ 09.00-17.00 น.
044-002-312
083-144-6621
085-759-8795
062-920-8091