บริการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

R&D (Research and Development)​
ให้บริการวิจัยคิดค้นพัฒนาสูตรและรับแกะสูตรเครื่องสำอาง
ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างสินค้ามาเพื่อแกะสูตรได้ หรือเป็นตัวอย่างในการขึ้นสูตร​

ขั้นตอนที่ 1. แจ้งรายละเอียด

แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ โดยแจ้งข้อมูลดังนี้ 

  • สูตรหรือชนิดสินค้าที่สนใจ
  • ลักษณะเนื้อ สี กลิ่น
  • วิธีใช้
  • ต้นทุนต่อกิโล หรือต่อชิ้น
  • รูปถ่าย

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาเบื้องต้น พร้อมทั้งรายละเอียดให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 2. ส่งตัวอย่าง

ส่งต้วอย่างเนื้อต้นแบบ มายังบริษัทฯ

ที่อยู่ 
บริษัท ไทยโบทานิคแล็บ จำกัด (RD)  เลขที่ 517/21 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ขั้นตอนที่ 3. เสนอราคา

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับตัวอย่างจะประเมินราคาและเสนอราคาพร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 4. ชำระเงินเต็มจำนวน

ศึกษาเงื่อนไขการชำระเงิน หากยอมรับในเงื่อนไข ชำระเงินมัดจำเข้า บัญชี บริษัท ไทยโบทานิคแล็บ จำกัด เท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินเข้าบัญชีชื่อส่วนตัว หลังชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 5. วิจัยและพัฒนาสูตร

เข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาสูตร ระยะเวลาดำเนินการ 15-20 วัน/ครั้ง

ขั้นตอนที่ 6. ทดลองตัวอย่าง

เมื่อพัฒนาสูตรเรียบร้อยแล้ว จะส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลอง สามารถแจ้งแก้ไข ได้ 3 ครั้ง ใช้เวลาปรับแก้ 15-20 วัน/ครั้ง

ขั้นตอนที่ 7. ยืนยันสูตร

กรอกแบบประเมินความพึงพอใจและยืนยันสูตร แจ้งกลับแก่เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 8. ทดสอบความคงตัว

เมื่อยืนยันสูตรแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 30-45 วัน

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นเพียง 5,000 บาท

อัตราค่าบริการเริ่มต้น ประเภท Skincare 5,000 บาท/สูตร ขึ้นไป ประเภท Make-Up 8,000 บาทขึ้นไป/สูตร/สี หากวัตถุดิบในสูตรที่ลูกค้าต้องการมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระค่าวัตถุดิบส่วนเกินทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขั้นต่ำการสั่งผลิต

มูลค่ารวม 50,000 บาทขึ้นไป/บิล

สูตรพัฒนาใหม่ ต้องมียอดสั่งผลิตขั้นต่ำ มูลค่ารวม 50,000 บาทขึ้นไป ต่อบิล ไม่สามารถรวมบิลได้ 

การแก้ไขสูตร

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

หากทดลองสินค้าแล้วไม่พึงพอใจ สามารถแจ้งแก้ไขได้ 3 ครั้ง โดยต้องไม่เปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ ต้องไม่แก้ไขจนกลายเป็นสูตรใหม่ ต้องไม่แก่ไขจนกลายเป็นเนื้อแบบใหม่ สารสำคัญต้องอยู่ในงบประมาณที่แจ้งไว้ในการเสนอราคา